algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

inschrijving
Voor alle activiteiten (inclusief lezingen) moet je je van tevoren aan te melden. Dit kan online op deze website, telefonisch via 058-2347777 of bij een van de vestigingen van dbieb (vestigingen in Leeuwarden, Burgum, Gytsjerk, Hurdegaryp, Stiens en Grou). Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden verwerkt.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Met de inschrijving verplicht men tot betaling van het volledige cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld is je inschrijving definitief.

betaling
Betaling van de cursus dient plaats te vinden tijdens of binnen 7 dagen na inschrijving en is mogelijk:

• door contante of pinbetaling aan de balie in een van onze vestigingen/cursuslocaties

• via IDeal (bij online aanmelding via cursussen.dbieb.nl)

• door het bedrag over te maken op rekeningnummer IBANnr: NL 70 RABO 0335411991, t.n.v. Stichting Bibliotheekservice Fryslan inzake Bibliotheken Midden-Fryslan en onder vermelding van de cursuscode.

In alle gevallen dient het cursusgeld ineens voldaan te worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

bericht over wel of niet door gaan
Wanneer je niet geplaatst kunt worden omdat een cursus vol is, word je op een wachtlijst geplaatst. Je ontvangt daarover zo snel mogelijk na inschrijving bericht.

Cursussen gaan door bij het bereiken van het vastgesteld minimumaantal deelnemers. Wordt dit aantal niet bereikt dan heeft dbieb  het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk één week voor de geplande (start)datumbericht. Het volledige cursusgeld, zonder inhoudingen van administratiekosten, wordt binnen veertien dagen gerestitueerd.

cursusbijeenkomsten
De cursusbijeenkomsten vinden wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties (zie voor data onder informatie). Wordt hiervan afgeweken, dan staat dit bij de desbetreffende cursus vermeld.

restitutievoorwaarden
Terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden is mogelijk bij annulering tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus. Bij terugbetaling wordt steeds 10% administratiekosten ingehouden met een maximum van €15,-. Het restant van het cursusgeld wordt gerestitueerd.

Bij afzeggingen binnen deze termijn van twee weken voor aanvang van de cursus wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

Je kunt, indien je verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, iemand zoeken die je plaats zal innemen. Hiervan moet je dbieb op de hoogte stellen voor aanvang van de cursus.

Eenmalige activiteiten komen niet voor restitutie in aanmerking.

korting
Korting van 10% op de cursusprijs wordt standaard verleend aan bibliotheekleden van een van de Friese bibliotheken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je bij inschrijving uw bibliotheekpas bij de hand te hebben.

boeken en overig cursusmateriaal
Tenzij anders aangegeven zijn de kosten van boeken en materiaal niet inbegrepen in de cursusprijs.

docenten
Cursussen van dbieb behoudt zich het recht voor een workshop of cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma vermeld staat.

klachten
Dbieb doet haar uiterste best haar cursussen, workshops en lezingen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven dan kun je een klacht indienen. Wij verzoeken je dit schriftelijk te doen (dbieb, t.a.v. de directie, postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden

Roken
In de gebouwen waar de cursusactiviteiten van dbieb plaatsvinden, geldt een rookverbod. Wij verzoeken iedereen om zich aan de ter plaatse geldende regels te houden.

overige voorwaarden
• Na afloop van de cursus ontvang je een evaluatieformulier waarop je je opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat je van dit formulier gebruik zult maken.

• Cursussen van dbieb is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

• Alle door dbieb gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van typ-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door dbieb worden aangepast.

Inloggen
Copyright © 2019 - e-mail: